Hartmetall-Gesellschaft  

Hartmetall-Ronden roh und unbearbeitet mit Schleifaufmass

Product ImageProduct Image

In folgenden Hartmetall-Sorten verfügbar:

K10F

Nennmaß h
mm
Nennmaß b
mm
Nennmaß s
mm
Netto-Preis pro Stück
EUR
15.5 4.7 0.8 Login
15.5 4.7 1.0 Login
15.5 4.7 1.2 Login
15.5 4.7 1.5 Login
15.5 4.7 1.8 Login
15.5 4.7 2.0 Login
15.5 4.7 2.5 Login
15.5 4.7 3.0 Login
15.5 4.7 3.5 Login
15.5 4.7 4.0 Login
15.5 4.7 5.0 Login
20.5 4.7 0.8 Login
20.5 4.7 1.0 Login
20.5 4.7 1.2 Login
20.5 4.7 1.5 Login
20.5 4.7 1.8 Login
20.5 4.7 2.0 Login
20.5 4.7 2.5 Login
20.5 4.7 3.0 Login
20.5 4.7 3.5 Login
20.5 4.7 4.0 Login
20.5 4.7 5.0 Login
25.5 7.7 0.8 Login
25.5 7.7 1.0 Login
25.5 7.7 1.2 Login
25.5 7.7 1.5 Login
25.5 7.7 1.8 Login
25.5 7.7 2.0 Login
25.5 7.7 2.5 Login
25.5 7.7 3.0 Login
25.5 7.7 3.5 Login
25.5 7.7 4.0 Login
25.5 7.7 5.0 Login
30.5 7.7 0.8 Login
30.5 7.7 1.0 Login
30.5 7.7 1.2 Login
30.5 7.7 1.5 Login
30.5 7.7 1.8 Login
30.5 7.7 2.0 Login
30.5 7.7 2.5 Login
30.5 7.7 3.0 Login
30.5 7.7 3.5 Login
30.5 7.7 4.0 Login
30.5 7.7 5.0 Login
35.5 7.7 0.8 Login
35.5 7.7 1.0 Login
35.5 7.7 1.2 Login
35.5 7.7 1.5 Login
35.5 7.7 1.8 Login
35.5 7.7 2.0 Login
35.5 7.7 2.5 Login
35.5 7.7 3.0 Login
35.5 7.7 3.5 Login
35.5 7.7 4.0 Login
35.5 7.7 5.0 Login
40.5 7.7 0.6 Login
40.5 7.7 0.7 Login
40.5 7.7 0.8 Login
40.5 7.7 0.9 Login
40.5 7.7 1.0 Login
40.5 7.7 1.1 Login
40.5 7.7 1.2 Login
40.5 7.7 1.3 Login
40.5 7.7 1.5 Login
40.5 7.7 1.6 Login
40.5 7.7 1.8 Login
40.5 7.7 2.0 Login
40.5 7.7 2.1 Login
40.5 7.7 2.3 Login
40.5 7.7 2.5 Login
40.5 7.7 2.8 Login
40.5 7.7 3.0 Login
40.5 7.7 3.3 Login
40.5 7.7 3.8 Login
40.5 7.7 4.3 Login
45.5 9.7 0.6 Login
45.5 9.7 0.7 Login
45.5 9.7 0.8 Login
45.5 9.7 0.9 Login
45.5 9.7 1.0 Login
45.5 9.7 1.1 Login
45.5 9.7 1.2 Login
45.5 9.7 1.3 Login
45.5 9.7 1.5 Login
45.5 9.7 1.6 Login
45.5 9.7 1.8 Login
45.5 9.7 2.0 Login
45.5 9.7 2.1 Login
45.5 9.7 2.3 Login
45.5 9.7 2.5 Login
45.5 9.7 2.8 Login
45.5 9.7 3.0 Login
45.5 9.7 3.3 Login
45.5 9.7 3.8 Login
45.5 9.7 4.3 Login
50.5 12.7 0.6 Login
50.5 12.7 0.7 Login
50.5 12.7 0.8 Login
50.5 12.7 0.9 Login
50.5 12.7 1.0 Login
50.5 12.7 1.1 Login
50.5 12.7 1.2 Login
50.5 12.7 1.3 Login
50.5 12.7 1.5 Login
50.5 12.7 1.6 Login
50.5 12.7 1.8 Login
50.5 12.7 2.0 Login
50.5 12.7 2.1 Login
50.5 12.7 2.3 Login
50.5 12.7 2.5 Login
50.5 12.7 2.8 Login
50.5 12.7 3.0 Login
50.5 12.7 3.3 Login
50.5 12.7 3.8 Login
50.5 12.7 4.3 Login
55.5 12.7 0.6 Login
55.5 12.7 0.7 Login
55.5 12.7 0.8 Login
55.5 12.7 0.9 Login
55.5 12.7 1.0 Login
55.5 12.7 1.1 Login
55.5 12.7 1.2 Login
55.5 12.7 1.3 Login
55.5 12.7 1.5 Login
55.5 12.7 1.6 Login
55.5 12.7 1.8 Login
55.5 12.7 2.0 Login
55.5 12.7 2.1 Login
55.5 12.7 2.3 Login
55.5 12.7 2.5 Login
55.5 12.7 2.8 Login
55.5 12.7 3.0 Login
55.5 12.7 3.3 Login
55.5 12.7 3.8 Login
55.5 12.7 4.3 Login
60.5 12.7 0.6 Login
60.5 12.7 0.7 Login
60.5 12.7 0.8 Login
60.5 12.7 0.9 Login
60.5 12.7 1.0 Login
60.5 12.7 1.1 Login
60.5 12.7 1.2 Login
60.5 12.7 1.3 Login
60.5 12.7 1.5 Login
60.5 12.7 1.6 Login
60.5 12.7 1.8 Login
60.5 12.7 2.0 Login
60.5 12.7 2.1 Login
60.5 12.7 2.3 Login
60.5 12.7 2.5 Login
60.5 12.7 2.8 Login
60.5 12.7 3.0 Login
60.5 12.7 3.3 Login
60.5 12.7 3.8 Login
60.5 12.7 4.3 Login
63.5 15.7 0.7 Login
63.5 15.7 0.8 Login
63.5 15.7 0.9 Login
63.5 15.7 1.0 Login
63.5 15.7 1.1 Login
63.5 15.7 1.2 Login
63.5 15.7 1.3 Login
63.5 15.7 1.5 Login
63.5 15.7 1.6 Login
63.5 15.7 1.8 Login
63.5 15.7 2.0 Login
63.5 15.7 2.1 Login
63.5 15.7 2.3 Login
63.5 15.7 2.5 Login
63.5 15.7 2.8 Login
63.5 15.7 3.0 Login
63.5 15.7 3.3 Login
63.5 15.7 3.8 Login
63.5 15.7 4.3 Login
65.5 15.7 0.7 Login
65.5 15.7 0.8 Login
65.5 15.7 0.9 Login
65.5 15.7 1.0 Login
65.5 15.7 1.1 Login
65.5 15.7 1.2 Login
65.5 15.7 1.3 Login
65.5 15.7 1.5 Login
65.5 15.7 1.6 Login
65.5 15.7 1.8 Login
65.5 15.7 2.0 Login
65.5 15.7 2.1 Login
65.5 15.7 2.3 Login
65.5 15.7 2.5 Login
65.5 15.7 2.8 Login
65.5 15.7 3.0 Login
65.5 15.7 3.3 Login
65.5 15.7 3.8 Login
65.5 15.7 4.3 Login
70.0 15.7 0.7 Login
70.0 15.7 0.8 Login
70.0 15.7 0.9 Login
70.0 15.7 1.0 Login
70.0 15.7 1.1 Login
70.0 15.7 1.2 Login
70.0 15.7 1.3 Login
70.0 15.7 1.5 Login
70.0 15.7 1.6 Login
70.0 15.7 1.8 Login
70.0 15.7 2.0 Login
70.0 15.7 2.1 Login
70.0 15.7 2.3 Login
70.0 15.7 2.5 Login
70.0 15.7 2.8 Login
70.0 15.7 3.0 Login
70.0 15.7 3.3 Login
70.0 15.7 3.8 Login
70.0 15.7 4.3 Login
75.5 15.7 0.7 Login
75.5 15.7 0.8 Login
75.5 15.7 0.9 Login
75.5 15.7 1.0 Login
75.5 15.7 1.1 Login
75.5 15.7 1.2 Login
75.5 15.7 1.3 Login
75.5 15.7 1.5 Login
75.5 15.7 1.6 Login
75.5 15.7 1.8 Login
75.5 15.7 2.0 Login
75.5 15.7 2.1 Login
75.5 15.7 2.3 Login
75.5 15.7 2.5 Login
75.5 15.7 2.8 Login
75.5 15.7 3.0 Login
75.5 15.7 3.3 Login
75.5 15.7 3.8 Login
75.5 15.7 4.3 Login
80.5 21.7 0.7 Login
80.5 21.7 0.8 Login
80.5 21.7 0.9 Login
80.5 21.7 1.0 Login
80.5 21.7 1.1 Login
80.5 21.7 1.2 Login
80.5 21.7 1.3 Login
80.5 21.7 1.5 Login
80.5 21.7 1.6 Login
80.5 21.7 1.8 Login
80.5 21.7 2.0 Login
80.5 21.7 2.1 Login
80.5 21.7 2.3 Login
80.5 21.7 2.5 Login
80.5 21.7 2.8 Login
80.5 21.7 3.0 Login
80.5 21.7 3.3 Login
80.5 21.7 3.8 Login
80.5 21.7 4.3 Login
90.5 21.7 0.8 Login
90.5 21.7 0.9 Login
90.5 21.7 1.0 Login
90.5 21.7 1.1 Login
90.5 21.7 1.2 Login
90.5 21.7 1.3 Login
90.5 21.7 1.5 Login
90.5 21.7 1.6 Login
90.5 21.7 1.7 Login
90.5 21.7 1.8 Login
90.5 21.7 2.0 Login
90.5 21.7 2.1 Login
90.5 21.7 2.3 Login
90.5 21.7 2.5 Login
90.5 21.7 2.8 Login
90.5 21.7 3.0 Login
90.5 21.7 3.3 Login
90.5 21.7 3.8 Login
90.5 21.7 4.3 Login
95.5 21.7 0.8 Login
95.5 21.7 0.9 Login
95.5 21.7 1.0 Login
95.5 21.7 1.1 Login
95.5 21.7 1.2 Login
95.5 21.7 1.3 Login
95.5 21.7 1.5 Login
95.5 21.7 1.6 Login
95.5 21.7 1.7 Login
95.5 21.7 1.8 Login
95.5 21.7 2.0 Login
95.5 21.7 2.1 Login
95.5 21.7 2.3 Login
95.5 21.7 2.5 Login
95.5 21.7 2.8 Login
95.5 21.7 3.0 Login
95.5 21.7 3.3 Login
95.5 21.7 3.8 Login
95.5 21.7 4.3 Login
100.5 21.7 1.0 Login
100.5 21.7 1.1 Login
100.5 21.7 1.2 Login
100.5 21.7 1.3 Login
100.5 21.7 1.5 Login
100.5 21.7 1.6 Login
100.5 21.7 1.7 Login
100.5 21.7 1.8 Login
100.5 21.7 2.0 Login
100.5 21.7 2.1 Login
100.5 21.7 2.3 Login
100.5 21.7 2.5 Login
100.5 21.7 2.8 Login
100.5 21.7 3.0 Login
100.5 21.7 3.3 Login
100.5 21.7 4.3 Login
100.5 21.7 5.3 Login
125.5 21.7 1.0 Login
125.5 21.7 1.1 Login
125.5 21.7 1.2 Login
125.5 21.7 1.3 Login
125.5 21.7 1.5 Login
125.5 21.7 1.6 Login
125.5 21.7 1.7 Login
125.5 21.7 1.8 Login
125.5 21.7 2.0 Login
125.5 21.7 2.1 Login
125.5 21.7 2.3 Login
125.5 21.7 2.5 Login
125.5 21.7 2.8 Login
125.5 21.7 3.0 Login
125.5 21.7 3.3 Login
125.5 21.7 4.3 Login
125.5 21.7 5.3 Login
150.5 31.7 1.2 Login
150.5 31.7 1.3 Login
150.5 31.7 1.5 Login
150.5 31.7 1.6 Login
150.5 31.7 1.7 Login
150.5 31.7 1.8 Login
150.5 31.7 2.0 Login
150.5 31.7 2.1 Login
150.5 31.7 2.3 Login
150.5 31.7 2.5 Login
150.5 31.7 2.8 Login
150.5 31.7 3.0 Login
150.5 31.7 3.3 Login
150.5 31.7 4.3 Login
150.5 31.7 5.3 Login
160.5 31.7 1.2 Login
160.5 31.7 1.3 Login
160.5 31.7 1.5 Login
160.5 31.7 1.6 Login
160.5 31.7 1.7 Login
160.5 31.7 1.8 Login
160.5 31.7 2.0 Login
160.5 31.7 2.1 Login
160.5 31.7 2.3 Login
160.5 31.7 2.5 Login
160.5 31.7 2.8 Login
160.5 31.7 3.0 Login
160.5 31.7 3.3 Login
160.5 31.7 4.3 Login
160.5 31.7 5.3 Login
200.5 31.7 1.8 Login
200.5 31.7 2.0 Login
200.5 31.7 2.3 Login
200.5 31.7 2.5 Login
200.5 31.7 2.8 Login
200.5 31.7 3.0 Login
200.5 31.7 4.3 Login
200.5 31.7 5.3 Login